✓ Officiële producten
✓ Voor 15:00 besteld = vandaag verzonden!

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Privacyverklaring

Over ons privacyverklaring

TCG Area geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van TCG Area. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/01/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien u ons expliciet toestemming geeft
– Het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten beter af te stemmen op de voorkeuren van onze klanten.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
OVH

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van OVH. OVH verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. OVH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. OVH is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
WooCommerce

Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware ‘WooCommerce’. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van WooCommerce. WooCommerce zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door WooCommerce beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. WooCommerce maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt WooCommerce informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. WooCommerce behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot . Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
MyParcel / PostNL
Als u een bestelling bij TCG Area plaatst, is het onze taak om jouw bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw n.a.w. gegevens met hen delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht/overeenkomst. In het geval dat Myparcel een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Myparcel uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking, met MyParcel hebben wij een verwerking overeenkomst. PostNL, de uiteindelijke bezorger is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Zie de de privacyverklaring van Postnl voor meer informatie.

Facturatie en boekhouden
Silvasoft

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Silvasoft. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Silvasoft heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Silvasoft  is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Silvasoft gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan TCG Area op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van TCG Area. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookieverklaring

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken, welke soorten cookies wij gebruiken, welke informatie wij met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u de cookievoorkeuren kunt regelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Websites gebruiken cookies om gebruikers te helpen bij het browsen en het efficiënt uitvoeren van bepaalde functies. De cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, mogen zonder uw toestemming worden ingesteld. Alle andere cookies moeten worden geverifieerd voordat ze in uw browser kunnen worden ingesteld. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Welke cookies gebruiken we op TCG-Area.com

Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website. Deze cookies zorgen op anonieme wijze voor de basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website.

CookieDuurOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytische1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functioneel1 yearThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijke1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Noodzakelijke" category .
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policyUsed by the GDPR Cookie Consent plugin to store if the Cookie bar has been shown.

Functionaliteitscookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden, bijv. taal, tijdzone, verbeterde inhoud.

CookieDuurOmschrijving
pll_language1 yearThe pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way.

Google Analytics plaatst analytische cookies om statistieken te verzamelen van websitegebruik. Met deze data kunnen we beter begrijpen hoe u onze website gebruikt en ons diensten elke dag weer beter maken. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een ​​bepaalde bezoeker direct te identificeren. Wij staan niet toe dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

CookieDuurOmschrijving
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_ga_LEXTS7QDNY1 yearCookie is used by Google Analytics to store and count pageviews.
_gac_UA-88247087-790 daysUsed by Google Analytics to store and count pageviews.
_gat_gtag_UA_88247087_71 minuteSet by Google to distinguish users.
_gat_UA-88247087-71 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
OTZ30 daysOTZ is a cookie used by Google Analytics that provides an aggregate analysis of Website visitors.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketingcampagnes. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om advertenties op maat aan te bieden.

CookieDuurOmschrijving
_gcl_au90 daysUsed to measure ad and campaign performances. Cookies used for measuring performances are not used to personalize ads.
_gcl_aw90 daysThe _gcl_aw cookie allows advertisers to attribute conversions from their ad clicks.
1P_JAR30 daysUsed by Google to provide ad delivery or retargeting.
DV6 hoursUsed by Google Ads to provide ad delivery or retargeting.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Mocht u later tijdens uw browsersessie besluiten je voorkeuren te wijzigen, dan kun je op het tabblad “Toestemming beheren” op je scherm klikken. Dan verschijnt de toestemmingsmelding opnieuw en kun je je voorkeuren wijzigen of je toestemming helemaal intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. Je kunt de instellingen van je browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

TCG AREA
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

E-mail: support[@]tcg-area.com
Telefoonnummer: 04 07 85 21 08
KvK-nummer: 67392814
Btw-identificatienummer: NL002488339B91

E-mail notificatie Vul je e-mailadres hieronder in als je op de hoogte wilt worden gehouden wanneer het product weer op voorraad is.